Paper Information


Title 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠴᠢᠩ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ
Keyword 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》; ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ; ᠴᠢᠩ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ; ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠪᠤᠤ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠ ᠬᠠᠰᠪᠤᠤ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠬᠠᠰᠪᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ》᠂ 《ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ〈ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ〉᠂〈ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ〉᠋ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᡀᠨᠸᠠᠩᠨᠤᠷᠪᠤ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠨᠴᠢᠭ᠍ᠵᠠᠪ ᠯᠠᠰᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn