Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠠᠭᠤᠯᠠ; ᠡᠦ ᠹᠸᠩ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ; ᠲᠠᠨᠦᠯᠲᠠ; ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠮ ᠶᠤᠭᠲᠠ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ (ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠢᠭ) ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠢᠯᠡ ᠲᠠᠮ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦᠮ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn