Paper Information


Title ᠵᠠᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠭᠦᠷ ᠵᠠᠢᠢᠰᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠦᠳᠤᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ》᠋ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠡ‍᠂ ᠪᠠᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠳ᠋ᠦᠭᠦᠷ ᠵᠠᠢᠢᠰᠠᠩ ᠂《ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠦᠳᠤᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ》᠋ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ 
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ《抚远大将军允题秦稿》᠂《钦定西城同文志》ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠳ᠋ᠦᠭᠦᠷ ᠵᠠᠡᠢᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠂ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠡᠷᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ ᠡ《ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠦᠳᠤᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ》᠋ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ 《ᠳ᠋ᠦᠭᠦᠷ ᠵᠠᠢᠢᠰᠠᠩ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠦᠳᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn