Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ
Creator ᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠡ
Keyword ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ; ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠡ《ᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ》᠂《ᠤᠯᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠬᠦᠵᠦ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠡᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠡᠢᠬᠦᠤ ᠦᠵᠠᠯ  ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn