Paper Information


Title ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠳᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠴᠤᠤᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠦᠷᠰᠠᠩ᠂ᠪᠠᠳᠮᠠᠰᠡᠷᠡᠩ
Keyword ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠳᠡᠷ ᠠ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠴᠢ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠦᠷᠰᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠳᠡᠷ ᠠ(1820-1870)ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠨᠢᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭᠶᠠᠭᠤᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠢᠠᠵᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn