Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠼᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠣᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn