Paper Information


Title ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ- ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ
Creator ᠮ‍ • ᠵᠠᠯᠫᠦ᠋ᠩᠭ᠋᠎ᠠ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ; ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
Abstract ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn