Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠰᠤ — ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ (77᠋ ᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠣᠨ) ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 15 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭᠴᠡᠴᠡᠨ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1997年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn