Paper Information


Title ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠴᠠᠬᠠᠷ ; ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ; ᠤᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷᠠᠡᠢᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn