Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠾᠧᠢ ᠬᠤ
Keyword ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ; ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠰᠢᠲᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢᠭ᠋ᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠷ᠂ ᠵᠡᠰ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn