Paper Information


Title 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Abstract ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ 《ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ》ᠪᠤᠶᠤ 《ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠ ᠦ ᠦᠷ ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠂《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn