Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠬᠠᠰᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ; ᠯᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ; ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ; ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn