Paper Information


Title ᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠮᠠ ᠶᠦᠲ᠋ᠡᠺᠡ᠂ ᠤᠺᠡᠳᠡ ᠺᠡᠽᠦᠶᠦ᠋ᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ
Creator (ᠶᠠᠫᠤᠨ)ᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠮᠠ ᠶᠦᠲ᠋ᠡᠺᠡ
Keyword ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ 
Abstract ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠡᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn