Paper Information


Title 《ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ》《ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ》ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠩ
Keyword ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ》《ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ》ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠡᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠨᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ》《ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ》ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠩᠭᠦᠢ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠡᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎  ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠴᠠᠩ  ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠠᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠳ  ᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠯᠸᠮᠸ᠋᠌ᠨ᠋ᠲ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn