Paper Information


Title ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠳᠠᠷᠬᠤᠳ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ
Keyword ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ; ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ; ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Abstract ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ (1929 — 1931) ᠪᠤᠯ 1920᠋᠋ ‍ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ (ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ) ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠲᠡᠬᠢ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn