Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ; ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠯᠭᠡ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠤᠢ᠌ᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn