Paper Information


Title ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠬᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠤᠤᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ; ᠤᠷᠭ᠎ᠠ; ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ
Abstract ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠮᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠠᠬᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠠᠯᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn