Paper Information


Title 《ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠺᠦᠷᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》;《ᠺᠦᠷᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》; ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠺᠦᠷᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠪᠷᠡᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠡᠾᠸᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn