Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠡᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ
Creator ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠩᠭ ᠡ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠯᠤᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠷᠴᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂《 ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠲᠦᠷᠢ》 ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 蒙古学研究 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn