Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠨ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ᠂《ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ》 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn