Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ; ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ 
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ — ᠳᠤᠲ᠋ᠤᠮ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ — ᠳᠡᠭᠡᠲᠤᠰ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠰᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ — 《ᠠᠨᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ》ᠵᠢᠴᠢ 《ᠤᠷᠤᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ》ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠷᠡᠢ᠌ᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn