Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠳ᠋‍ · ᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠲᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn