Paper Information


Title 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠤᠪᠠᠰᠢᠳᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠡᠯᠮᠡᠩ; ᠵᠢᠷᠠᠨᠨᠢᠭᠡ
Keyword ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠤᠪᠠᠰᠢᠳᠢ; ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ
Abstract ᠭᠦᠩᠭᠠᠵᠠᠯᠽᠠᠨ ᠤ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠤᠪᠠᠰᠢᠳᠢ》 ᠨᠢ 14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠤᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ; ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠤᠢᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ《 ᠰᠤᠪᠠᠰᠢᠳᠢ》 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠡᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn