Paper Information


Title ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ;ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠦᠬᠡ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn