Paper Information


Title ᠋ ᠳᠤ‍᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ; ᠭᠤᠦ ᠠ
Keyword ᠳᠤ‍᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠲᠠᠢ ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠤ‍᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ— ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯ— ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ — ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ᠂ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠢ᠌ᠨᠠᠬᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn