Paper Information


Title ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ; ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ
Abstract ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn