Paper Information


Title ᠮᠢᠨᠾᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ; ᠲᠤᠷᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ; ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠤᠪᠤᠷ
Abstract ᠮᠢᠨᠾᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠾᠸ ᠬᠤᠲᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠢᠨᠾᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠮᠢᠨᠾᠸ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠳᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠢᠨᠾᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠤ ᠣᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ(鲍家村)ᠮᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠃ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠠᠤ᠂ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯ ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn