Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠵᠠᠷᠤᠳᠴᠤᠳ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠵᠠᠷᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠡᠭᠡ ᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠸᠭ᠍ᠯᠤᠨᠤᠺᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn