Paper Information


Title ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠤᠪᠯᠠᠮᠵᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ
Keyword ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ; ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠸᠭᠨᠢᠭ᠌
Abstract ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠠᠵᠤ 18-20 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠳᠠᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠦᠯᠦᠪ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn