Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠠ
Keyword ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢ; ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ; 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠦᠭᠦᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠃ ᠦᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn