Paper Information


Title ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠤᠷᠬᠢᠯ; ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
Keyword ᠬᠢᠶᠠᠨ; ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ; ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠬᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ- ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn