Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠡ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠳᠠᠯᡁᠨ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠭᠤ‍᠂ ᠷᠠᠬᠤ ᠡ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠳᠠᠯᡁᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠳᠠᠯᡁᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠡᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠳᠠᠯᡁᠨ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠬ᠋ᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠰᠤᠳᠤ》᠋ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠳᠠᠯᡁᠨ ᠪᠤᠯ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠯᠡᠮᠠ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ᠂《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠭᠤ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡᠰ》᠋  ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠳᠠᠯᡁᠨ ᠪᠤᠯ19 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠨᠵᠡᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠳᠠᠯᡁᠨ᠋ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠌ ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn