Paper Information


Title RFIDᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ  ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword RFIDᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ; ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ;ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂RFID ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ RFIDᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ RFID ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn