Paper Information


Title ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭᠳᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ — ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 《ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠤᠪᠤᠳ; 《ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ》; ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ; ᠡᠮᠵᠡᠭᠳᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 《ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠦᠭᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭᠳᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn