Paper Information


Title ᠪ•ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ》ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳᠥ ᠬᠢ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ〕ᠳ•ᠪᠣᠯᠣᠷᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠪ•ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ; 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ》; ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠡᠯᠯ ᠳᠥ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪ•ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳᠥ ᠬᠢ ᠷᠠᠰᠢᠫᠣᠩᠰᠤᠭ᠂ ᠠᠷᠨᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠤ᠂ ᠬᠦᠩᠨᠡᠴᠦᠭᠡ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn