Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠍᠍ᠢ᠍᠍᠍᠍ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ; ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠪᠤᠩ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠸᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠮᠠᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠩᠬᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠩ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠡᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠵᠢᠯᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn