Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠰᠤᠳ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠌ ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠦᠭ᠌ ᠠᠶ ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠣᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn