Paper Information


Title 《ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠤ‍᠂《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠩᠾᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠭᠡ
Keyword 《ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠯᠤ《 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠲᠠᠢ;ᠪᠤᠷᠢ; ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ
Abstract 《ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠤ‍᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ 》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 180 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ《 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠬᠦᠳ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn