Paper Information


Title ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ;《 ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ》
Abstract 2007 ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷᠠᠢ᠋ᠨ ᠤ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ《 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠨᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯᠠᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠪᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn