Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠢᠴᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠢᠨᠨᠤᠴᠠᠷᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠵᠯ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠢᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠯ; ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠢᠴᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠬᠦ》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠠᠭ᠍ᠰᠡᠨ《ᠪᠢᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠢᠴᠢᠭᠡᠬᠦ》᠂《ᠡᠮᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠴᠢᠭᠡᠬᠦ》᠂《ᠲᠣᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠴᠢᠭᠡᠭᠦ》 ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯ 《ᠢᠴᠢᠭᠡᠬᠦ》 ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn