Paper Information


Title ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ; ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠲᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠋ ᠠ ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠩᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn