Paper Information


Title ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠸᠠᠩ ᠡᠦ ᠶᠦᠸᠸ
Keyword ᠰᠸᠫᠣᠷᠲ᠋ᠳᠦ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠳᠠᠯ; ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ; ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠬᠦ
Abstract ᠰᠸᠫᠣᠷᠲ᠋ᠳᠦ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠤᠨᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠲᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠤᠩ ᠡᠷᠡᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn