Paper Information


Title ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠮᠠᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ; ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠬᠦ; ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠨ᠋ᠣᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠬᠤ; ᠮᠠᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ᠋ᠣᠯᠲᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠨ᠋ᠣᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ᠋ᠣᠯᠲᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn