Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤ ᠭᠡᠴᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ
Creator ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ; ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠠᠬᠤᠭᠤᠤᠯᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn