Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠯᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠪᠣᠣ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠯᠮᠧ᠋ᠨ᠋ᠲ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠳᠡᠮᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠦᠳᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠯᠮᠸ᠋ᠨ᠋ᠲ  ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn