Paper Information


Title 《ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠷ᠂ ᠡᠷᠢᠨᠽᠡᠨ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ; 《ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ》;ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠷᠤᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn