Paper Information


Title ᠳ • ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ〕ᠴ • ᠵᠠᠴᠢᠨ
Keyword ᠳ • ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ;《ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ; ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ • ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn