Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠰᠠᠢᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ 13᠂ 16 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠽᠦᠩᠺᠡᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠵᠠᠮᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢ 《ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ》 ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠯᠦ᠋ᠩᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn