Paper Information


Title ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ 《ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ;《ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ》; ᠲᠸᠺᠰᠲ 
Abstract ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ 《ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ》ᠶ᠋ᠢᠨ 6 ᠲᠸᠺᠰᠲ  ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ  ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ  ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn