Paper Information


Title ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ
Creator ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠴᠤᠭᠲᠤ᠂ ᠪ‍᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠳᠳᠤᠷᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2005年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn